Νέο Καταστατικό 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου

Αστικός Κώδικας περί Σωματείων